"Službeni glasnik BiH", broj 31/22 4.8.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/22 [4.8.2022.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O SUBVENCIONIRANJU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA MINISTARSTVU PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAMBENOM ZBRINJAVANJU KORISNIKA KOLEKTIVNIH I ALTERNATIVNIH SMJEŠTAJA KROZ IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA I ALTERNATIVNIH SMJEŠTAJA PUTEM OMOGUĆAVANJA JAVNIH STAMBENIH RJEŠENJA" U OKVIRU PROJEKTA CEB II – PODPROJEKAT KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO NA PREDPROJEKAT PROŠIRENJA SKI STAZA I TRASA LIFTA: BABIN DO-VRH BJELAŠNICE, ŠGP "IGMANSKO" GJ "IGMAN"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O SUBVENCIONIRANJU DIJELA ZAKUPNINE STANA ILI KUĆE MLADIM U BRAČNOJ ILI VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE RADNOG VREMENA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA I ZA OKUPLJANJE NA MJESTIMA GDJE SE JAVNO ODRŽAVAJU PROJEKCIJE 28. "SARAJEVO FILM FESTIVALA" U PERIODU OD 12.08. DO 19.08.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU ULIČNOG PARKING PROSTORA ZA POTREBE ODRŽAVANJA 28. SARAJEVO FILM FESTIVALA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU KOJOM SE ZADUŽUJE KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO DA ANGAŽUJE VATROGASCE I VATROGASNA KOLA SA PRATEĆOM OPREMOM NA PRUŽANJU POMOĆI U GAŠENJU POŽARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARKA PRIRODE BLIDINJE U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA PO RJEŠENJU O IZVRŠENJU BROJ 65 0 IP 944034 22 IP OD 12.01.2022. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NORMATIVU NAMIRNICA ZA JEDAN TOPLI OBROK
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA PRIDRUŽENJE CIVITAS MREŽI EVROPSKIH GRADOVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU GRADA SARAJEVA, NVO "NAŠA PERSPEKTIVA" I SARAJEVSKE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE (SERDA)
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O BRATIMLJENJU IZMEĐU GRADA SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA, I GRADA LJUBLJANE, REPUBLIKA SLOVENIJA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O STICANJU STATUSA UDRUŽENJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO ZA SOS - KINDERDORF INTERNATIONAL
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA SA GRADOM SANLIURFA, REPUBLIKA TURSKA, O POSTAVLJANJU DVA JARBOLA SA ZASTAVOM GRADA SARAJEVA I ZASTAVOM ZVANIČNE MASKOTE XIV ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA - "VUČKO" NA LOKACIJI KOD STADIONA KOŠEVO U SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O OSNIVANJU I ORGANIZACIJI MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI STANOVA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE NOSIOCIMA STANARSKIH PRAVA I LICIMA KOJA IMAJU STATUS KORISNIKA STANA KOJI ŽIVE U OBJEKTIMA ZA KOJE JE DONESENO RJEŠENJE O RUŠENJU OBJEKTA, KAO I NOSIOCIMA STANARSKIH PRAVA NA STANOVIMA ZA KOJE NIJE DOSENO RJEŠENJE O RUŠENJU OBJEKTA, ALI JE ZBOG SVOJE FIZIČKE DOTRAJALOSTI DONESEN STRUČNI NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG INSPEKTORA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI I PRODAJI ZAMJENSKIH STANOVA U NOVOIZGRAĐENIM OBJEKTIMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI HISETA 1 (SUTEREN)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE BROJ 01-19-1458/22 OD 17.03.2022. GODINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O UČEŠĆU U ZAJEDNIČKOJ REALIZACIJI PROJEKTA: "POTPUNA REKONSTRUKCIJA GLAVNIH TERENA NA STADIONIMA PREMIJER LIGE BIH"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA II UGOVORA O ZAKUPU STADIONA "ASIM FERHATOVIĆ HASE"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA STAMBENO NASELJE "GREEN BUILDING RESORT" POLJINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA STAMBENO NASELJE"GREEN BUILDING RESORT" POLJINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O ANGAŽOVANJU I NAČINU OBAVLJANJA DUŽNOSTI ZAMJENICE PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA EKOLOGIJU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE DRUGOSTEPENOG ORGANA ZA ŽALBE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE DRUGOSTEPENOG ORGANA ZA ŽALBE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU SEKRETARA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU SEKRETARA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA "POVELJA SA ZLATNIM LJILJANOM" - TIČIĆ FARUK
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2022. GODINU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U SVRHU ODRŽIVOG POVRATKA U 2022. GODINI
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ISPRAVKU ODLUKE O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 26/22)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!