"Službeni glasnik BiH", broj 65/20 16.9.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 65/20 [16.9.2020.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O DOPUNSKIM POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU NAMJEŠTENICI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU PRIJENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA PUTNIČKOM MOTORNOM VOZILU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ 1027080000032067 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-PODRŠKA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE CENTRA ZA OBUKU POLICIJSKIH KADROVA "MAHIR BEGIĆ" MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJ RURALNOG POSLOVANJA ZA III. KVARTAL 2020. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA U VEZI NABAVKE CJEPIVA PUTEM MEHANIZMA ZA GLOBALNI PRISTUP CJEPIVU ZA SPREČAVANJE COVID-19 (COVAX)
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJ RURALNE KONKURENTNOSTI ZA III. I IV. KVARTAL 2020. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA PRETIS D.D. VOGOŠĆA, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA PRETIS D.D. VOGOŠĆA, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA OBRTNIKE I OSTALE SAMOSTALNE PRIVREDNE DJELATNOSTI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA IZVOZNIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU KREDITNO GARANTNOG PROGRAMA ZA VELIKA PREDUZEĆA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
DOPUNSKU LISTU STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI MEDICINSKE STRUKE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ODREĐIVANJA GRANICE VODNOG DOBRA I O POSTUPKU UTVRĐIVANJA PRIPADNOSTI ZEMLJIŠNE ČESTICE JAVNOM VODNOM DOBRU
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA IZVOĐENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA CESTA
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA ZA NABAVKU ROBA "NABAVKA DVIJE AUTOMATSKE MONITORING STANICE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA"
Razvojna banka Federacije BiH
ODLUKU O PONIŠTAVANJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA/NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU U RAZVOJNOJ BANCI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O ODOBRENJU MAKSIMALNO MOGUĆE SNAGE PRIHVATA IZ NEUPRAVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE
OPĆINA VELIKA KLADUŠA
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA JU I SŠ "DR. HUSEIN DŽANIĆ" VELIKA KLADUŠA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
ISPRAVKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!