"Službeni glasnik BiH", broj 32/19 8.8.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/19 [8.8.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU I NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA U STAMBENOM OBJEKTU "0-3B", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B 1, 2 i 3, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLJUČITI SA KUPCIMA NEKRETNINA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O BITNIM ELEMENTIMA SADRŽAJA PUNOMOĆI KOJA SE DAJE PUNOMOĆNICIMA VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA DOBRINJA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MUZIČKA AKADEMIJA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU - MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU - ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU - DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA STATUT OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJE MLADIH OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE KOMISIJE ZA BUDŽET OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA STATUT OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "BUĆA POTOK I"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "BUĆA POTOK II"
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BUĆA POTOK II" - IZMJENA PROFILA NASELJSKIH SAOBRAĆAJNICA - (SKRAĆENI POSTUPAK)
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U SVRHU ODRŽIVOG POVRATKA U 2019. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANOVA SKUPŠTINE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRNOVO" D.O.O. TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU UB "BOSNA-ZELENE BERETKE"
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. ZA OPĆINU DONJI VAKUF RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE DODATNOG PUTA DO AJVATOVAČKOG DOVIŠTA U SKLOPU MANIFESTACIJE "509. DANI AJVATOVICE"
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. ZA ATIFA DUDAKOVIĆA RADI PRIPREME ODBRANE U SUDSKOM POSTUPKU KOJI JE U TOKU
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU NA RAZDJELU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU NA RAZDJELU JEDINSTVENOG ORGANA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!