"Službeni glasnik BiH", broj 14/19 4.4.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/19 [4.4.2019.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIONO OSIGURANJE U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PARAFISKALNE NAMETE U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O SMJENI POLICIJSKOG KOMESARA SA DUŽNOSTI POLICIJSKOG KOMESARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO, PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 m2 KORISNE POVRŠINE U STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO U 2018. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POGODNOST GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - RENTE NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO U 2019. GODINI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O VANSUDSKOJ NAGODBI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI KOLEKTIVNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI POJEDINAČNE PLAKETE OPĆINE TRNOVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!