Međunarodni ugovori, broj 9/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. juna 2021. godine, i na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 1. jula 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI FIZIKE VISOKIH ENERGIJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA (CERN)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), potpisanog 16. februara 2021. godine u Sarajevu i Ženevi.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-1196/21
1. jula 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!