Službeni glasnik BiH, broj 5/23

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 52.sjednice, održane 13.04.2016. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 26.10. 2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU RADNIH GRUPA UNUTAR FORMIRANIH CEFTA PODODBORA


Član 1.


U Odluci o uspostavljanju Radnih grupa unutar formiranih CEFTA Pododbora ("Službeni glasnik BiH", broj 62/19) u članu 2. oznaka "tač. b., c. i d." zamjenjuje se oznakom tač. "b), c) i d)".

U tački a) al. 4), 20) i 21) mijenjaju se i glase:

"4) Vanja Avram, član, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

20) Armin Čolaković, zamjenik člana, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,

21) Dijana Čampara, član, Federalno ministarstvo trgovine,".

U alineji 26) na kraju teksta, interpunkcijski znak "tačka" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "zarez" i dodaje nova alineja 27) koja glasi:

"27) Elna Gavrankapetanović, zamjenik člana, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.".

U tački b) al. 1), 8), 9), 12), 13) i 15) mijenjaju se i glase:

"1) Vanja Avram, predsjedavajuća, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

8) Džemil Hajrić, član, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,

9) Zehra Gilić, član, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine,

12) Branko Brkić, član, Vlada Brčko distrikta, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

13) Sabira Bešić, član, Federalna uprava za inspekcijske poslove,

15) Darko Pehar, član, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine,".

U alineji 17) na kraju teksta, interpunkcijski znak "tačka" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "zarez" i dodaje nova alineja 18) koja glasi:

"18) Elna Gavrankapetanović, zamjenik člana, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.".

U tački c) al. 3), 9), 13) i 16) mijenjaju se i glase:

"3) Aleksandra Kozić, član, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

9) Branko Dujmović, član, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

13) Lejla Kljako, član, Federalno ministarstvo trgovine,

16) Mirko Bošković, član, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine,".

U tački d) al. 10), 14), 17), 18), 19) i 22) mijenjaju se i glase:

"10) Zoran Ješić, član, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske,

14) Mato Radić, član, Ministarstvo privrede, rada i prostornog uređenja Posavskog kantona,

22) Dženita Hrgić, član, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona,

23) Minela Bašić, član, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona,

24) Dragan Martić, član, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona,

22) Jusuf Brkić, član, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,".

U alineji 23) na kraju teksta, interpunkcijski znak "tačka" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "zarez" i dodaje nova alineja 24) koja glasi:

"24) Sabrina Teskeredžić, član, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 186/22
26. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!