Međunarodni ugovori, broj 2/19
MEMORANDUM


O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NARODA

Ovaj memorandum o razumijevanju (u daljnjem tekstu: Memorandum) se zaključuje između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: UNDP), tijela Ujedinjenih naroda, kao međuvladine organizacije osnovane od država članica sa sjedištem u Njujorku (USA), gdje se Ministarstvo i UNDP u daljnjem tekstu zajednički nazivaju Strane.

BUDUĆI DA je Ministarstvo zainteresirano za unapređenje svojih aktivnosti usmjerenih na mjere za povećanje cestovne sigurnosti i smanjenje smrtnosti i povreda povezanih s prometom u Bosni i Hercegovini putem sistemskih i strateških zakonodavnih poboljšanja, infrastrukturnih sigurnosnih mjera i poboljšane sigurnosti vozila;

BUDUĆI DA UNDP u mnogim aspektima služi kao operativno tijelo Ujedinjenih naroda na nivou države i sarađuje sa partnerima u brojnim zemljama na promoviranju održivog razvoja, iskorjenjivanja siromaštva, unapređenja položaja žena, dobre uprave i vladavine prava;

BUDUĆI DA je UNDP, putem svog ureda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), zainteresiran da poboljša svoje razvojne aktivnosti u skladu sa Okvirnim programom Ujedinjenih naroda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2019. godine (UNDAF), Zajedničkim planom rada za period 2017-2018. godine dogovorenim s Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i njegovim Rezultatom 2: da do 2019. godine Bosna i Hercegovina konsolidira i jača mehanizme za mirno rješavanje sukoba, pomirenje, poštivanje različitosti i sigurnosti zajednice i Učinkom 2.5: Ministarstvo ima sposobnost da integrira relevantne sigurnosne standarde Evropske unije u zakonodavni okvir cestovne sigurnosti kako bi se smanjio broj prometnih nezgoda u Bosni i Hercegovini;

BUDUĆI DA Strane dijele slične misije i žele da sarađuju u oblastima od zajedničkog interesa kako bi povećale efikasnost svojih razvojnih aktivnosti;

STOGA su Strane saglasne sarađivati kako slijedi:

Član 1.
Svrha i okvir

1) Svrha ovog Memoranduma je da osigura okvir i olakša saradnju između Strana, na neisključivoj osnovi, u oblastima od zajedničkog interesa.

2) Strane se ovim slažu da će sarađivati na razvoju Okvirne strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za period 2020-2024. godine, putem pružanja tehničke ekspertize i znanja u skladu sa Ciljevima 3 i 11 održivog razvoja UN-a: "Osigurati zdravi život i promovirati blagostanje svih u svim dobima" i "Učiniti gradove i ljudska naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim" i Okvirne strategije prometa Bosne i Hercegovine za period 2016-2030. godine, koji će rezultirati strateškim okvirom kojim se nudi osnova za daljnju saradnju u ovoj oblasti između Strana.

Član 2.
Oblasti saradnje

Strane su saglasne da sarađuju u sljedećim oblastima:

a) priprema Nacrta okvirne strategije sigurnosti prometa na cestama u BiH, Nacrta strategije sigurnosti prometa na cestama Republike Srpske, Nacrta strategije sigurnosti prometa na cestama Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrta strategije sigurnosti prometa na cestama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i nacrta pripadajućih akcionih planova za period 2020-2024. godine;

b) priprema opisa projekata i sažetaka projektnih zadataka koji proistječu iz strategija i akcionih planova iz tačke a) ovog člana;

c) priprema i organizacija donatorske konferencije na visokom nivou na kojoj će se predstaviti dokumenti iz tačke a) ovog člana i naknadni projektni prijedlozi UNDP-a u svrhu uspješnog prikupljanja direktne pomoći za nadležne institucije u Bosni i Hercegovini za provođenje Okvirne strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, strategije sigurnosti prometa na cestama Republike Srpske, strategije sigurnosti prometa na cestama Federacije Bosne i Hercegovine, strategije sigurnosti prometa na cestama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i pripadajućih akcionih planova za period 2020-2024.

Član 3.
Proces konsultacija i razmjena informacija

1) Strane će se međusobno redovno izvještavati i konsultirati o pitanjima od zajedničkog interesa a koja, po njihovom mišljenju, vjerovatno mogu dovesti do međusobne saradnje.

2) Konsultacije i razmjena informacija i materijala na osnovu ovog Memoranduma neće dovesti u pitanje odredbe o zaštiti povjerljivosti i ograničenoj prirodi određenih informacija i materijala, i koji će ostati na snazi i nakon okončanja važenja ovog Memoranduma i bilo kojih sporazuma koje potpišu Strane u okviru ove saradnje.

3) Periodično, na osnovu ukazane potrebe, Strane će održavati sastanke radi sagledavanja ostvarenih rezultata aktivnosti koje se provode na osnovu predmetnog Memoranduma, te u cilju planiranja budućih aktivnosti.

4) Jedna Strana može pozvati drugu da pošalje svoje predstavnike kao učesnike na sastancima ili konferencijama koja ista organizira ili održava pod svojim pokroviteljstvom, a koji mogu biti od interesa za drugu Stranu. Pozivnice su predmet procedura koje se primjenjuju za takve sastanke ili konferencije.

Član 4.
Promocija

Strane su saglasne o potrebi promoviranja partnerstva, te time i saglasne da istaknu ulogu i doprinos svake od Strana u svim dokumentima namijenjenim javnosti, kao i da koriste naziv i grb organizacije u materijalima koji se odnose na saradnju, a u skladu s važećim pravilima svake od Strana i na osnovu prethodne pismene saglasnosti svake Strane.

Član 5.
Trajanje, raskid, izmjene i dopune

1) Predložena saradnja prema ovom Memorandumu nije isključiva i traje inicijalno dvije godine od datuma stupanja na snagu, a kako je definirano članom 8. (Stupanje na snagu), osim ako bilo koja od Strana saradnju prethodno raskine putem pisane obavijesti drugoj Strani s rokom od dva (2) mjeseca. Strane se mogu složiti da pismeno produže trajanje ovog Memoranduma na dodatni period.

2) Raskid ovog Memoranduma neće utjecati na druge sporazume koji se odnose na predmet ovog Memoranduma, koji će, osim ako se ne raskinu ili isteknu, nastaviti da reguliraju odnos između Strana u skladu sa njihovim uvjetima.

3) Izmjene i dopune ovog Memoranduma vrše se isklјučivo na osnovu zajedničkog pismenog sporazuma između Strana.

Član 6.
Pravne odredbe koje se odnose na provođenje Memoranduma

1) Unatoč sadržaju ovoga Memoranduma,

(a) ovaj Memorandum predstavlja izraz namjere i nije pravno obavezujući dokument;

(b) ništa od ovdje navedenog se neće tumačiti kao stvaranje pravne, finansijske ili druge obaveze;

(c) ništa ovdje navedeno se neće tumačiti kao stvaranje zajedničkog ulaganja, a niti jedna Strana neće djelovati kao posrednik, zastupnik ili zajednički partner druge Strane;

(d) sve aktivnosti UNDP-a koje su predviđene ovim Memorandumom zavise od raspoloživosti finansijskih sredstava;

(e) sva sredstva koja UNDP zaprimi će se koristiti i sve aktivnosti UNDP-a u skladu sa ovim Memorandumom će se provoditi na osnovu projektnih dokumenata dogovorenih između Ministarstva i UNDP-a u skladu sa primjenjivim UNDP regulativama, pravilima, politikama i procedurama;

(f) svaka Strana bit će odgovorna za vlastite aktivnosti/radnje i propuste u vezi s ovim Memorandumom i njegovim provođenjem.

2) Ministarstvo je nositelj aktivnosti na izradi Okvirne strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini iz člana 2. Memoranduma, te ima sva potrebna ovlaštenja, nadležnosti i pravne kapacitete za potpisivanje i izvršenje obaveza predviđenih ovim Memorandumom.

3) U slučaju neslaganja između bilo kojeg stava ovog člana i stavova ostalih članova Memoranduma, član 6. će biti obavezujući.

Član 7.
Povlastice i imuniteti

Ništa u ovom Memorandumu ili u vezi s njim neće se smatrati odricanjem, izričitim ili podrazumijevanim, bilo koje od privilegija i imuniteta Ujedinjenih naroda, uklјučujući i njihova područna tijela.

Član 8.
Stupanje na snagu

Ovaj Memorandum o razumijevanju zaključuje se u dva originalna primjerka, na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanski, hrvatski i srpski jezik), i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja, obavezujuća će biti engleska verzija.

Ovaj Memorandum stupa na snagu danom potpisivanja.

U POTVRDU NAVEDENOM, ovlašteni predstavnici Strana stavljaju vlastoručni potpis.

U IME MINISTАRSTVA:
Zamjenik ministra
Saša Dalipagić, s. r.
23. septembra 2019. godine


U IME UNDP-a:
Zamjenik rezidentne predstavnice
Sukhrob Khoshmukhamedov, s. r.
23. septembra 2019. godine

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!