Međunarodni ugovori, broj 2/19
MEMORANDUM


O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI PROMETA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA PROMETA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE TURSKE

Ministarstvo prometa i infrastrukture Republike Turske i Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strane);

PREPOZNAJUĆI potrebu za saradnjom između Strana u istraživačko-razvojnim aktivnostima u oblasti prometa i informacionih tehnologija;

PRIDAJUĆI veliki značaj istraživačko-razvojnim aktivnostima kao ključnom sredstvu za postizanje ciljeva održivog razvoja;

IMAJUĆI NA UMU prijateljske odnose između dviju zemalja;

U ŽELJI DA promoviraju tehničku saradnju između Strana u njihovu korist;

PREPOZNAJUĆI pogodnosti koje proizilaze iz povećane saradnje;

U SKLADU SA primjenjivim zakonskim i podzakonskim aktima država Strana,

USAGLASILI su se o sljedećem:

Član 1.
(Svrha zaključivanja)

(1) Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju (u daljnjem tekstu: Memorandum o razumijevanju) je definiranje općeg obima saradnje između Strana u istraživačko-razvojnim aktivnostima u oblasti prometa i informacionih tehnologija, kao i utvrđivanje glavnih principa saradnje.

(2) U cilju provođenja ovog Memoranduma o razumijevanju Strane ostvaruju bližu saradnju, u onoj mjeri u kojoj je to moguće, sa organizacijama iz javnog i/ili privatnog sektora obiju Strana.

Član 2.
(Obim saradnje i aktivnosti)

(1) Glavne oblasti saradnje između Strana obuhvataju razvoj programa i projekata u vezi sa istraživačko-razvojnim aktivnostima u oblasti prometa i informacionih tehnologija u kojima bi Strane mogle imati zajednički interes, održavanje bilateralnih konsultacija i druge aktivnosti, kao što su zajednička obuka, tehnička pomoć, posjete i slično.
Takva saradnja može da uključuje:

a) cestovni promet,

b) željeznički promet,

c) pomorski promet,

d) zračni promet,

e) informacione i komunikacione tehnologije, i

f) bilo koju drugu oblast saradnje koju Strane zajednički dogovore.

(2) U skladu sa ovim Memorandumom o razumijevanju Strane mogu razmjenjivati informacije o njihovim politikama, zakonskim i podzakonskim aktima, organizirati posjete viših zvaničnika, stručnjaka i predavača, zajednički organizirati simpozije, seminare i konferencije o temama od zajedničkog interesa, kao i provoditi druge aktivnosti koje su predmet saradnje.

(3) Strane preduzimaju, u najvećoj mogućoj mjeri, odgovarajuće korake na uspostavljanju javno-javnog, privatno-privatnog i javno-privatnog partnerstva u spomenutim oblastima.

(4) U širem smislu, saradnja na osnovu ovog Memorandum o razumijevanju se provodi na sljedeći način:

a) Strane potpisuju odgovarajući dokument o provođenju utvrđenih aktivnosti (provedbeni aranžman) u kojem se navode detalji i procedure za provođenje aktivnosti koja je predmet saradnje.

b) Svaka Strana preuzima troškove realizacije preuzetih obaveza i učešća u povezanim aktivnostima u skladu sa svojim zakonskim i podzakonskim propisima.

(5) Sve aktivnosti u vezi sa ovim Memorandumom o razumijevanju provode se uz puno uvažavanje specifičnosti institucionalnog uređenja obiju država, i u skladu sa ustavom utvrđenim nadležnostima, zakonima i drugim propisima koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Turskoj.

Član 3.
(Tijelo za saradnju)

(1) U cilju olakšavanja saradnje predviđene ovim Memorandumom o razumijevanju, Strane formiraju operativno tijelo koje se sastoji od:

a) zvaničnika/predstavnika nadležnih tijela u svakoj od Strana za pitanja koja su predmet saradnje na osnovu ovog Memoranduma.

b) tehničkih radnih grupa za razmatranje specifičnih pitanja/oblasti, po potrebi.

(2) Sastanci operativnog tijela organiziraju se naizmjenično na teritoriji Strana, na sljedeći način:

a) Imena i nazivi radnih mjesta svakog predstavnika Strane dostavljaju se u pisanom obliku drugoj Strani prije svakog sastanka.

b) Troškove lokalnih i međunarodnih putovanja, ishrane i smještaja svaka Strana snosi za svoje predstavnike.

c) O dnevnom redu svakog sastanka unaprijed zajednički odlučuju Strane.

d) Na sastancima operativnog tijela dogovaraju se pojedinačne aktivnosti, analiziraju one koje su preduzete i slično.

e) Virtuelna ili videokonferencija se može održati ukoliko se Strane tako dogovore.

(3) Predstavnicima Strana pomoć može pružiti, u zavisnosti od slučaja, jedan ili više viših zvaničnika te Strane ukoliko je potrebna stručna ekspertiza u pogledu određenih stavki dnevnog reda.

Član 4.
(Povjerljivost)

(1) Sve informacije i dokumentaciju u vezi sa ili dostavljene na osnovu ovog Memorandum o razumijevanju, kao i usluge koje se pružaju u skladu sa istim, svaka Strana treitira kao strogo povjerljive i osigurava da njeni zaposlenici i angažirano osoblje postupaju na isti način.

(2) Svaka Strana osigurava da njeni zaposlenici i angažirano osoblje ne objavljuju takve informacije ili dokumentaciju trećim stranama ni u kojem slučaju osim uz prethodno pisano odobrenje druge Strane. Sa primjenom ove obaveze se nastavlja i u periodu od tri (3) godine nakon isteka ili raskida ovog Memoranduma o razumijevanju.

Član 5.
(Zajedničke odredbe)

(1) Ovaj Memorandum o razumijevanju se zaključuje u cilju povećanja saradnje između Strana, i ne predstavlja međunarodni sporazum koji je obavezujući za države Strane po međunarodnom pravu. Nijedna odredba ovog Memoranduma o razumijevanju se ne tumači u smislu stvaranja zakonskih prava ili obaveza za Strane.

(2) Ovaj Memorandum o razumijevanju se provodi u skladu sa zakonima i propisima država obiju Strana i u zavisnosti od raspoloživosti dodijeljenih finansijskih sredstava i osoblja.

Član 6.
(Jezik)

U provođenju ovog Memoranduma o razumijevanju koristi se engleski jezik.

Član 7.
(Rješavanje sporova)

Sve sporove koji proizilaze iz tumačenja i/ili primjene ovog Memoranduma o razumijevanju Strane rješavaju u dobroj vjeri. Međutim, svaki provedbeni aranžman potpisan između Strana i/ili njihovih interesnih subjekata, kako je navedeno u članu 2., sadrži i odredbu o rješavanju sporova.

Član 8.
(Važenje, raskid i izmjene)

(1) Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika Strana.

(2) Ovaj Memorandum o razumijevanju važi i ostaje na snazi u periodu od tri (3) godine od datuma njegovog potpisivanja.

(3) Svaka Strana može u bilo kojem trenutku raskinuti ovaj Memorandum o razumijevanju dostavljanjem pisane obavijesti o raskidu drugoj Strani tri (3) mjeseca unaprijed.

(4) Ovaj Memorandum o razumijevanju se može izmijeniti i/ili dopuniti uz obostrani pristanak Strana u pisanoj formi.

(5) Ovaj Memorandum o razumijevanju se može produžiti uz uzajamni dogovor Strana.

Potpisan u dva primjerka u Lajpcigu, 23. maja 2019. godine, na engleskom jeziku.

Za Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Saša Dalipagić, zamjenik ministra


Za Ministarstvo prometa i infrastrukture Republike Turske
Mehmet Cahit Turhan, ministar

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!