Službeni glasnik BiH, broj 5/23

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e) i člana 42. stav (2), u vezi sa članom 12. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, zaprimljenoj putem punomoćnika, Nihada Sijerčića, advokata iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 1, dana 16.09.2022. godine pod brojem UP-05-26-1-023-1/22, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 112. (stotinudvanaestoj) sjednici održanoj dana 14.12.2022. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Obavezuje se privredni subjekat "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo da plati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće je dana 16.09.2022. godine zaprimilo pod brojem UP-05-26-1-023-1/22 od 16.09.2022. godine Prijavu namjere koncentracije privrednog subjekta Telemach BH d.o.o., Džemala Bijedića 126, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili Telemach BH) podnesenu putem punomoćnika, Nihada Sijerčića, advokata iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 1, koju je isti dopunio podneskom zaprimljenim pod brojem UP-05-26-1-023-2/22 od 23.09.2022. godine i podneskom broj UP-05-26-1-023-3/22 od 28.09.2022. godine koja se odnosi na sticanje pojedinačne kontrole nad privrednim subjektom MISS.NET d.o.o., Sarajevska 24, 77000 Bihać u smislu člana 12. stav 1. tačka b) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon).

S obzirom da Prijava nije bila kompletna, Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-05-26-1-023-4/22 od dana 29.09.2022. godine, zatražilo dopunu iste, koju je Podnosilac prijave dostavio dana 07.10.2022. godine aktom broj UP-05-26-1-023-5/22.

Konkurencijsko vijeće je zatražilo dopunu Prijave aktom broj UP-05-26-1-023-6/22 od 17.10.2022. godine, te je predmetna Prijava dopunjena podneskom broj UP-05-26-1-023-7/22 zaprimljena dana 27.10.2022. godine.

Nakon kompletiranja Prijave Konkurencijsko vijeće je izdalo Potvrdu o kompletnoj i urednoj Prijavi, u smislu članka 30. stav (3) Zakona, dana 13.12.2022. godine aktom broj UP-05-26-1-023-8/22.

Podnosilac prijave je naveo, u skladu s članom 30. stav (2) Zakona, da ima obavezu podnošenja Prijave i istu će podnijeti ovlaštenim tijelima za ocjenu koncentracije u Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori i Republici Sjevernoj Makedoniji.

Prijava je podnesena u smislu člana 16. stav (2) Zakona, te uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je, da je uplaćena administrativna taksa.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici predmetne koncentracije su privredni subjekt subjekta Telemach BH d.o.o., Džemala Bijedića 126, 71000 Sarajevo i MISS.NET d.o.o., Sarajevska 24, 77000 Bihać.

1.1. Privredni subjekt Telemach BH d.o.o., Džemala Bijedića 126, 71000 Sarajevo - Podnosilac prijave ili Telemach BH


Privredni subjekt "Telemach BH" Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića broj 216, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, registrovan je kod Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0620-08, JIB 420029890007.

Telemach BH je privredni subjekt koji se nalazi u 100% vlasništvu društva Bosnia Broadband S.à.r..l., 2 Rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Luksemburg te čini dio United Group-e koja je pod krajnjom kontrolom fondova koje savjetuje društvo BC Partners LLP, međunarodni privatni investicioni fond sa sjedištem u Londonu.

BC Partners LLP je međunarodno društvo čija je jedina djelatnost pružanje savjetodavnih usluga, te posjeduju kontrolne udjele u 32 portfolia društva, te da ofinansijski investitori nisu uključeni u svakodnevno upravljanje društvima u koje ulažu a kojima upravljaju nezavisni menadžerski timovi.

Djelatnost privrednog subjekta Telemach BH je pružanje telekomunikacijskih usluga.

Privredni subjekt Telemach BH je telekomunikacijski operator koji distribuira medijski sadržaj preko kablovske tehničke platforme i pruža uslugu pristupa internetu i povezane usluge, kao i usluge fiksne telefonije pretplatnicima.

Privredni subjekt Telemach BH je nosilac sljedećih dozvola Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine:

- Dozvola za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža broj DMON;

- Dozvola za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu;

- Dozvola za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga i

- Dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga radija.

Telemach je prvenstveno aktivan kao kablovski operator u BiH. Osnovne aktivnosti poslovne grupacije kojoj pripada se tiču distribucije audiovizuelnog medijskog sadržaja krajnjim

korisnicima preko CATV i DTH platforme. Kompanije koriste vlastitu mrežu za pružanje usluga krajnjim korisnicima, uključujući i call-centar.

Telemach ima podružnice u Sanskom Mostu, Lukavcu, Tuzli (2 podružnice), Visokom, Gračanici, Zenici, Livnu, Banjaluci, Novom Travniku, Travniku, Vitezu, Jajcu, Konjicu, Mostaru (2 podružnice), Sarajevo (3 podružnice), Ilidži, Kiseljaku, Bugojnu, Brčkom, Mrkonjić Gradu, te Vogošći. Pojašnjenja radi, podružnica Telemacha u Banjaluci vrši prodaju usluga satelitske (DTH) televizije (Telemach nema vlastitu mrežu u Banjaluci), a u Banjaluci Telemach ima uspostavljenu saradnju sa operaterom Trion Tel, koja je bila predmet pojedinačnog izuzeća pred Vijećem.

1.1.1. Povezana i zavisna društva privrednog subjekta Telemach BH


Podnosilac prijave u Bosni i Hercegovini ima sljedeće povezana privredna društva i to:

1.1.1.1 Privredni subjekt Adria News d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt Adria News d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0149-14, JIB: 4201954280004.

Osnivač i 100% vlasnik privrednog subjekta Adria News d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Adria News S.a.r.l., 18 rue du Strasbourg, L - 2560 Luxembourg, Luksemburg.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta Adria News d.o.o. Sarajevo je pružanje konsultanskih usluga.

1.1.1.2 Privredni subjekt Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0313-14, JIB: 4201979860005.

Osnivač i 100% vlasnik privrednog subjekta Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Adria News d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta Adria News d.o.o. Sarajevo je proizvodnja medijskih sadržaja.

1.1.1.3 Privredni subjekt "DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE" d.o.o.


Privredni subjekt DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o., Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0523-18, JIB: 4202538860006.

Osnivač i 100% vlasnik privrednog subjekta DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o. je privredni subjekt DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI d.o.o. Beograd, ul. Antifašističke borbe br.13b, Beograd, Republika Srbija.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o. je pružanje konsultanskih usluga.

1.1.1.4 Privredni subjekt "Nova BH" d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt Nova BH d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0500-08, JIB: 4201224800002.

Osnivač i 100% vlasnik privrednog subjekta Nova BH d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Direct Media Komunikacije d.o.o., Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta Nova BH d.o.o. Sarajevo je proizvodnja medijskih sadržaja.

1.1.1.5 Privredni subjekt CAS Media d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt CAS Media d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0625-15, JIB: 4202137280007.

Osnivač i 100% vlasnik privrednog subjekta CAS Media d.o.o. Sarajevo je United Media S.a.r.l., 16 - 18 rue du Strasbourg, L - 2560 Luxembourg, Luksemburg.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta CAS Media d.o.o. Sarajevo je pružanje marketinških usluga.

1.1.1.6 MULTIPLEX SERVICE BH d.o.o. Sarajevo, Bistrik 9, 71000 Sarajevo


Privredni subjekat MULTIPLEX SERVICE BH d.o.o. Sarajevo, Bistrik 9, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS) 65-01-0676-18, JIB 4202560360009.

Osnivači i vlasnici sa 50% udjela su privredni subjekti DASTO SEMTEL d.o.o. Bijeljina i NOVA BH d.o.o. Sarajevo.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta MULTIPLEX SERVICE BH d.o.o. Sarajevo je operater multipleksa za digitalno emitovanje.

Podnosilac prijave u Bosni i Hercegovini ima sljedeća zavisna društva i to:

1.1.1.7 Privredni subjekt Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu elektroopremom "M&H" Company d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt M&H Company d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0254-13, JIB: 420101873006.

Osnivač i 100% vlasnik privrednog subjekta M&H Company d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta M&H Company d.o.o. Sarajevo su telekomunikacije.

1.1.1.8 Privredni subjekt Društvo za usluge, projektovanje, promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu "HKB net" d.o.o. Sarajevo


Privredni subjekt HKB net d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0246-15, JIB: 4200946050001.

Osnivač privrednog subjekta HKB net d.o.o. Sarajevo je privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, sa 64% vlasništva u istom i fizičko lice Kabanica Jovanka sa 34% vlasništva.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta HKB net d.o.o. Sarajevo su telekomunikacije.

1.1.1.9 Privredni subjekt KABLOVSKA TELEVIZIJA "HS"d.o.o. za usluge, promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo


Privredni subjekt KATV HS d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 65-01-0133-15, JIB: 4200710440003.

Osnivači privrednog subjekta KATV HS d.o.o. Sarajevo su privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, sa 57,4667% vlasništva u istom, te fizička lica, Abaz Fadil sa 12,533% vlasništva i Kabanica Jovanka sa 30% vlasništva.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta KATV HS d.o.o. Sarajevo su telekomunikacije.

1.2. Privredni subjekat MISS.NET d.o.o., Sarajevska 24, 77000 Bihać - Ciljno društvo


Privredni subjekt MISS.NET d.o.o., Sarajevska 24, 77000 Bihać, je upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod matičnim brojem (MBS): 1-5057-00, JIB: 4263369370001.

Osnivači i vlasnici privrednog subjekta MISS.NET d.o.o. Bihać su fizička lica Hajdarević Enes sa 29% vlasništva i Isić Mirzeta sa 71% vlasništva.

Privredni subjekat MISS.NET d.o.o. Bihać se bavi pružanjem usluga kablovske distribucije audiovizuelnih medijskih sadržaja i Interneta i nosilac je sljedećih dozvola RAK-a:

- Lokalne dozvole za obavljanje djelatnosti operatora javnih elektronskih komunikacijskih mreža broj DMOL-50/13 od 01.07.2004. godine sa vrstom mrežne dozvole i područjem djelovanja kako slijedi: Lokalna: Bihać, Cazin i Bosanska Krupa;

- Dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa Internetu broj DPIU-TS/035/13 od 15.07.2007. godine,

- Dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga broj DFTU-16/20 od 28.01.2020 godine i

- Dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.

MISS.NET je prvenstveno aktivan kao kablovski operater na području Unsko-sanskog kantona. Osnovne aktivnosti koje obavljaju se tiču distribucije audiovizuelnog medijskog sadržaja krajnjim korisnicima preko CATV platforme. Kompanija koristi vlastitu i zakupljenu mrežu za pružanje usluga krajnjim korisnicima, uključujući i call-centar.

MISS.NET nema podružnice.

MISS.NET d.o.o. Bihać nema zavisnih privrednih subjekata u BiH.

Ne postoje učesnici na tržištu u kojima su članovi upravnih ili nadzornih odbora učesnika koncentracije istovremeno članovi ovih odbora kod takvih učesnika na tržištu.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH, broj 34/10).

3. Pravni osnov i oblik koncentracije


Pravni osnov predmetne transakcije je Pismo namjere potpisano između fizičkih lica Hajdarević Enesa i Isić Mirzete kao prodavca i privrednog subjekta Telemach BH kao kupca dana 13.09. od strane od strane prodavca i dana 18.09.2022. godine od strane kupca kojom je iskazana namjera prenosa kontrole nad privrednim subjektom MISS.NET.

Gospođa Isić Mirzeta i gospodin Hajdarević Enes su sa Podnosiocem prijave zaključili Pismo namjere, kojim je iskazana zajednička namjera u vezi sa sticanjem udjela Podnosioca prijave u MISS.NET d.o.o. Bihać.

Ova transakcija se odnosi na kupovinu 71% udjela gospođe Isić Mirzete i udjela 29% gospodina Hajdarević Enesa od strane Podnosioca prijave, te će predmetnom koncentracijom Podnosilac prijave steći pojedinačnu kontrolu odnosno 100% vlasništvo u privrednom subjektu MISS.NET d.o.o. Bihać.

Učesnici će, nakon odobrenja ove koncentracije od Konkurencijskog vijeća, u svrhu definisanja detaljnih uslova transakcije, potpisati poseban Ugovor o kupoprodaji.

U skladu sa naprijed navedenim, na osnovu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona, pravni oblik koncentracije je sticanje kontrole privrednog subjekta Telemach BH nad privrednim subjektom MISS.NET d.o.o. Bihać kupovinom 100% udjela u osnovnom kapitalu.

4. Relevantno tržište predmetne koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne osobine, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Imajući u vidu aktivnosti učesnika koncentracije u Bosni i Hercegovini, Podnosilac prijave je kao relevantno tržište naveo sljedeća relevantna tržišta proizvoda:

- maloprodajno tržište fiksne telefonije;

- maloprodajno tržište fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu i

- maloprodajno tržište distribucije medijskih sadržaja.

Poslovni subjekt MISS.NET ne djeluje na tržištu usluga mobilne telefonije, te isto ne predstavlja relevantno tržište u smislu Prijave namjere koncentracije.

Nadalje, Podnosilac prijave navodi da na osnovu predmetne koncentracije učesnici će moći učestvovati i konkurisati dominantnim fiksnim operaterima na onim geografskim tržištima za koja je Regulatorna agencija za komunikacije izdala dozvole MISS.NET-u i na kojima je MISS.NET uspostavio uslugu.

Također, Podnosilac prijave navodi da učinci koncentracije neće postojati na onim geografskim područjima na kojima MISS.NET nije prisutan, a to su sva tržišta za koja postoji administrativna / regulatorna barijera u smislu geografskog ograničenja lokalnih dozvola Regulatorne agencije za komunikacije, te da su dozvole izdate MISS.NET označene kao lokalne na osnovu kojih se mogu pružati usluge na tačno određenim teritorijama koje odgovaraju području kantona koji je predložen kao relevantno geografsko tržište.

Imajući u vidu da je na osnovu dozvola Regulatorne agencije za komunikacije MISS.NET nosilac lokalne dozvole sa važenjem na području Unsko-sanskog kantona (Bihać, Cazin i Bosanska Krupa), te da će predmetna koncentracija proizvesti učinke isključivo na tim područjima, Podnosilac prijave smatra da relevantno tržište u geografskom smislu predstavlja teritorija Unsko-sanskog kantona.

Prema registrovanim djelatnostima (u kojima se učesnici koncentracije preklapaju) Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je relevantno tržište usluge predmetne koncentracije - maloprodajno tržište fiksne telefonije, maloprodajno tržište fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu i maloprodajno tržište distribucije medijskih sadržaja.

Relevantno tržište predmetne koncentracije u geografskom smislu je utvrđeno (na osnovu djelovanja učesnika koncentracije) je teritorija Unsko-sanskog kantona (Bihać, Cazin, Bosanska Krupa).

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije, smatrat će se maloprodajno tržište fiksne telefonije, maloprodajno tržište fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu i maloprodajno tržište distribucije medijskih sadržaja na teritoriji Unsko-sanskog kantona.

4.1. Analiza relevantnog tržišta koncentracije


Prema podacima iz Prijave učesnici koncentracije i tržišni konkurenti na relevantnom maloprodajnom tržištu fiksne telefonije na području Unsko-sanskog kantona u 2021. godini, imaju:

Tabela 1.

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Fiksna telefonija

Broj korisnika

%

1

(..)$$$Podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji

$$$

(..)

(..)

2

(..)

(..)

(..)

3

(..)

(..)

(..)

4

(..)

(..)

(..)

5

(..)

(..)

(..)

 

(..)

(..)

(..)

 

(..)

(..)

(..)

 Prema podacima iz Prijave učesnici koncentracije i tržišni konkurenti na relevantnom maloprodajnom tržištu fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu na području Unsko-sanskog kantona u 2021. godini, imaju:

Tabela 2.

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Internet

Broj korisnika

%

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

 

(..)

(..)

(..)

 

(..)

(..)

(..)

 Prema podacima iz Prijave učesnici koncentracije i tržišni konkurenti na relevantnom maloprodajnom tržištu distribucije medijskog sadržaja na području Unsko-sanskog kantona u 2021 godini, imaju:

Tabela 3.

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Distribucija medijskog sadržaja

Broj korisnika

%

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

 

(..)

(..)

(..)

 

(..)

(..)

(..)

 (..)..

(..)..

(..)..

5. Ocjena predmetne transakcije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, u smislu člana 14. stav (1) pod b) Zakona, u vezi sa članom 2. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije privrednih subjekata, postoji ako ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,00%.

Prema podacima iz Prijave, ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika koncentracije (i njihovih povezanih privrednih subjekata), na dan 31. decembar 2021 godine, kao godini koja prethodi koncentraciji, iznosi:

Tabela 4.

2021

BC Partners*

MISS.NET

 

KM

KM

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

(..)

 Izvor: Podaci iz Prijave o namjeri koncentracije

*Prihod BC Partner uključujući prihode Telemacha BH i svih zavisnih/povezanih društava

Godišnji prihodi učesnika koncentracije (Tabela 4.) predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Prema podacima iz Prijave (Tabela 4.), oba učesnika koncentracije nemaju ostvaren ukupni godišnji prihod

preko 8.000.000,00 KM, što znači da nije ispunjen uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona i člana 2. stav (1) tačka b) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

(..)…..

Na osnovu naprijed navedenog, utvrđeno je da privredni subjekt Telemach BH nije bio obavezan podnijeti Prijavu u smislu člana 14. stav (1) Zakona, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog Zaključka.

6. Administrativna taksa


Podnosilac Prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka d) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06,18/11 i 75/18) je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem, Podnosilac Prijave nakon izvršene uplate je dužan uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse dostaviti Konkurencijskom vijeću, prije dostavljanja Zaključka.

Ukoliko Podnosilac Prijave ne izvrši uplatu administrativne takse, Konkurencijsko vijeće će pokrenuti postupak prinudne naplate po proceduri koja je propisana članom 18. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10).

Slijedom navedenog Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 2. dispozitiva ovog Zaključka.

7. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP-05-26-1-023-10/22
14. decembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Nebojša Popić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!