Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 55/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OVLAŠTENIM TIJELIMA ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI ZA PROIZVODE ZAŠTIĆENE OZNAKE PORIJEKLA, ZAŠTIĆENE OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA I GARANTIRANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETODAVNOG TIJELA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŽALBENOG VIJEĆA PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO ODBRANE BIH
RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Službene novine Federacije BiH

broj 58/19

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
INSTRUKCIJU O IZMJENAMA I DOPUNAMA INSTRUKCIJE O NAČINU IZVRŠENJA UPRAVNIH I STRUČNIH POSLOVA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PRAVU NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU DEMOBILIZIRANIH BRANILACA ("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH", BROJ 55/19)
KOMISIJA ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA PREGOVORE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 32/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 1/19

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!