Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 41/19

BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI U UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NEISPUNJAVANJU KRITERIJA ZA PROGLAŠENJE LOKALITETA CRKVINE U SELU ŠARGOVAC, GRAD BANJA LUKA, NA KOJEM SU SE NALAZILI OSTACI RIMSKOG NASELJA I KASNOANTIČKA GROBNICA, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NEISPUNJAVANJU KRITERIJA ZA PROGLAŠENJE DŽAMIJE U JELOVČE SELU, GRAD GRADAČAC, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NEISPUNJAVANJU KRITERIJA ZA PROGLAŠENJE DŽAMIJE NOVALIĆI, GRAD GRADAČAC, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NEISPUNJAVANJU KRITERIJA ZA PROGLAŠENJE DŽAMIJE MIONICA CENTAR (GAZIJSKA DŽAMIJA), GRAD GRADAČAC, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 41/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA ČLANOVA NADZORNIH ODBORA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA U KOJIMA NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE VRŠI VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA OD POVRATA PDV-A ZA NASTAVAK IMPLEMENTACIJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I HERECEGOVINE, U OKVIRU PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST U BOSNI I HERCEGOVINI"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA" U IZNOSU OD 153.000.000,00 KM UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. MOSTAR

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/19

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA STRUČNE KOMISIJE ZA STICANJE, REVIZIJU, MIROVANJE I PRESTANAK STATUSA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA STRUČNE KOMISIJE ZA STICANJE, REVIZIJU, MIROVANJE I PRESTANAK STATUSA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/19

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!